Forskning om medveten närvaro i skolan

Stress och psykisk ohälsa ökar bland skolbarn
Återkommande rapporter visar att den psykiska ohälsan ökar bland svenska elever. Många barn och ungdomar har idag ett stort behov av att hitta ett sätt att hantera skolans prestationskrav och livets utmaningar i stort. De behöver få verktyg som sänker stressnivån, ökar förmågan till fokus och utvecklar förmågan till medkänsla både emot sig själva och andra.

Mindfulness för bättre hälsa och studieresultat
Flera hundra studier visar att mindfulnessträning kan ge elever positiva effekter. Regelbunden träning har visat sig öka intelligens, kreativitet, inlärningsförmåga, koncentration, minne och akademiska prestationer.

Många studier visar också att mindfulness ger förbättrat självförtroende, minskad ångest, ökad medkänsla och förbättrade relationer. Forskning visar också att mindfulnessträning förbättrar koncentrationsförmågan och ökar självkontroll även hos barn med koncentrationssvårigheter.

Vi sätter oss just nu in i ny forskning och kommer att uppdatera hemsidan med denna inom kort.


Här hittar du ett urval av intressanta studier:

Mindfulness-Based School Interventions: a Systematic Review of Outcome Evidence Quality by Study Design
En översiktsartikel som visar att MBSI ökade prosocialt beteende, resiliens, exekutiv funktion, uppmärksamhet och mindfulness, och minskade ångest, uppmärksamhetsproblem/ADHD-beteenden och beteendebeteenden. Några studier som visade ökat välbefinnande och några visade inga förbättringar. 

Mindfulness training reduces stress and amygdala reactivity to fearful faces in middle-school children
Signifikanta resultat för stress och exekutiva funktioner plus en signifikant förmåga att lugna det limbiska systemet för de skolbarn som deltagit i 8 veckors Mindfulness jämfört med en aktiv
kontrollgrupp (programmeringskurs i 8 veckor). Det är spännande att se hur väl dessa resultat tycks överrensstämma med det vi själva observerat i klassrummet under TMR-projektet.

Mindfulness Training for Children and Adolescents A State‐of‐the‐Science Review
En översiktsartikel över välgjorda randomiserade, kontrollerade studier som samtliga visar mer eller mindre uttalade positiva effekter av Mindfulness på stress hos skolbarn. Mätningarna omfattar såväl socio-psykologiska dimensioner som biologiska markörer och funktioner.

Mindfulness-based interventions with youth: A comprehensive meta-analysis of group-design studies
Stor översiktsstudie omfattande över 6000 försökspersoner. Sammanfattning av resultaten visar måttliga positiva resultat av mindfulnessinterventioner i skolans värld. En särskilt intressant tendens är att de positiva resultaten ökar över tid.

Mindfulness-based interventions for teachers: A meta-analysis of the emerging evidence base.
Översiktsartikel över nytt forskningsfält inom Mindfulness gällande lärares psykiska hälsa. Trots att mätningarna utfördes på en icke-klinisk population visar sig lovande (om än små) effekter. Slutsatsen är att man uppmuntrar en utveckling av detta forskningsfält samt ger förslag på forskning på hur Mindfulness påverkar den psykosociala arbetsmiljön i skolan (bl a miljön i klassrummet).

Research Review: The effects of mindfulness-based interventions on cognition and mental health in children and adolescents – a meta-analysis of randomized controlled trials
Färsk översiktsartikel över  RCT-studier med såväl aktiva som passiva kontroller.
Artikelförfattarna hittade signifikanta positiva effekter för Mindfulness jämfört med kontroller för resultatkategorierna Mindfulness, exekutiv funktion, uppmärksamhet, depression, ångest, stress och negativt beteende. När man bara räknat in studierna med aktiva kontrollgrupper så begränsades de signifikanta resultaten till Mindfulness, depression och ångest och stress.

Prevalence of harm in mindfulness-based stress reduction
Denna artikel handlar om huruvida Mindfulness är skadligt eller ej.
Inga forskningsartiklar visar till dags datum på några negativa effekter av minfulnessträning, dock finns anekdotiska data insamlade av bl a Willoughby Britton PhD som pekar på att vissa personer, oftast med någon psykologisk sårbarhet, t ex Post-traumatiskt stress syndrom (PTSD) eller missbruk, kan må dåligt av mycket intensiv mindfulnessmeditation. Det ska understrykas att även Willougby Britton forskar på mindfulness i skolan och är en förespråkare för dessa metoder. Hon understryker att hon inte generellt ser meditation som farligt, tvärtom som en viktig och generellt hälsobringande metod, men som allt annat som är verksamt, bör man vara medveten om att mindfulness inte bör användas dogmatiskt i alla situationer, av vem som helst. Hon understryker vikten av utbildning i metoderna. En kritik mot forskningsfältet mindfulness har varit att man ställt frågan om negativa effekter i alltför liten utsträckning. Detta är någon som psykoterapiforskningen också fått kritik för. Nu har en stor (på över 2100 patienter), välgjord studie publicerats under 2020, av framstående forskare. Denna studie visar att skadliga effekter uteblivit för dem som gått i mindfulnessbaserad behandling, utan tvärtom. Studien visar att mindfulness förebygger skadliga symptom som obehandlade patienter
utvecklade i form av bl a depression. Vi misstänker vi kommer att få se många fler studier av detta slag framgent.

Vetenskaplig artikel: Is mindfulness safe?
En fördjupad artikel om risker och fördelar med Mindfulness jämfört med bl a fysisk aktivitet och sedvanlig psykoterapi. Kontentan är att allt verksamt kan innehålla en risk men att t ex fysisk aktivitet är dokumenterat mycket mer riskfyllt (inte sällan leder ju fysisk aktivitet till döden i form av allvarliga hjärtproblem) – trots det skulle inte någon hälso/sjukvårdsinrättning avstå från att varmt rekommendera mer fysisk aktivitet för befolkningen i stort.

Vetenskaplig artikel: Meta‐analysis of mindfulness training on teacher well‐being
Översikt över 18 lärarstudier som inkluderade ett totalt urval av 1 001 lärare som fick en variation av Mindfulness-interventioner. Med hjälp av en slumpmässig effektmodell befanns mindfulness-baserade interventioner ha signifikanta positiva effekter över alla domäner. Mindfulness-baserade interventioner resulterade i signifikanta effekter på tillstånd av mindfulness, minskningar av stress och ångest och effekter på känslor av depression och utbrändhet.

Vetenskaplig artikel:  Mindfulness and contemplative approaches in education
En fördjupad vetenskaplig reflektion av Englands främsta Mindfulnessforskare för skolforskning. Vad bör vi fokusera på som effekter av kontemplativa inslag i undervisningen? Vilka kvalitativa aspekter är viktiga? Vad är lärarens roll? 

Studie: Mindfulness and emotion regulation
Självrapporterad hög nivå av mindfulness är förknippad med förbättrad emotionell återhämtning. När man möter sina känslor med Mindfulness leder det till minskade negativa känslomässiga reaktioner. Mindfulnessinterventioner leder till mer balanserade känslomässiga gensvar. Mindfulnessinterventioner kan minska beteendeavvikelser. Mindfulness-baserade behandlingar leder generellt till minskning av känslomässiga regleringssvårigheter.

En sammanställning av studier: Sitting-Meditation Interventions Among Youth: A Review of Treatment Efficacy
Denna sammanställning av studier baseras på 16 empiriska studier kring sittande meditation som behandling för barn och ungdomar (6-18 år). Studien fastslår att sittande meditation fungerar effektivt vid behandling av fysiologiska, psykosociala och beteendemässiga beteenden hos unga.

Vetenskaplig artikel: Integrating Mindfulness Training into K-12 Education: Fostering the Resilience of Teachers and Students
En artikel som sammanfattar 14 studier av skolor (sex studier på grundskolor och åtta studier på gymnasieskolor) där elever deltagit i  mindfulnessträning. Resultaten visar en rad kognitiva, sociala och psykologiska fördelar för eleverna. Dessa inkluderar förbättringar i arbetsminne, uppmärksamhet, akademiska färdigheter, sociala färdigheter, emotionell reglering och självkänsla, samt självrapporterade förbättringar i humör och minskad ångest, stress och trötthet.

Studie: Effectiveness of the Mindfulness in Schools Programme: non-randomised controlled feasibility study

Studie av elever i åldern 12-16 år som övat mindfulness i klassrummet. Resultatet visar att mindfulnessträningen gjorde att eleverna visade färre depressiva symtom, mindre stress och ökat välbefinnande.

Studie: Minding the Mind: The Effects and Potential of a School-Based Meditation Programme for Mental Health Promotion
En studie om ett mindfulnessprogram som utfördes på 31 katolska skolor i Australien. Resultaten visar att eleverna efter programmet hade en ökad förmåga till koncentration och att de upplevde en minskad stress och ilska. Resultaten visar även att mobbning minskat på skolorna.

Studie: The impact of mindfulness education on elementary school students: evaluation of the Master Mind program
En studie gjord på elever i fjärde och femte klass. Resultaten visar att de elever som deltog i mindfulnessträningen visade betydande förbättringar i funktionella färdigheter. Man kunde även se en betydande minskning av aggressionsproblem, sociala problem och ångest, jämfört med eleverna i kontrollgruppen.

Studie: Mindfulness Meditation May Lessen Anxiety, Promote Social Skills, and Improve Academic Performance Among Adolescents With Learning Disabilities
En studie av elever med inlärningssvårigheter som deltagit i mindfulnessträning i skolan. Resultatet visar en signifikant förbättring hos eleverna i minskad ångest, förbättrade sociala färdigheter, och förbättrat studieresultat.

Studie: The Effectiveness of a School-Based Mindfulness Training as a program to prevent stress in elementary school children
En interventionsstudie där forskarna utförde ett mindfulnessbaserat stressreducerings-program (MindfulKids) för att reducera upplevd stress och stressrelaterade beteenden. Barnen som deltog var mellan 8-12 år och utförde lärarledda mindfulnessövningar 2x/v (totalt 12 sessioner a 30min) under 6v. Resultaten visar att programmet reducerar stress och ökar välmående hos barnen. Detta enligt subjektiva utvärderingar av både barnen och föräldrarna. Dessutom verkade effekterna öka vid senare follow-up vilket är intressant då det visar på additiva effekter över tid med program likt dessa.

Studie: Learning to BREATHE: A Pilot Trial of a Mindfulness Curriculum for Adolescents
En studie på en flickskola med en medelålder på 17,4 år.  Resultatet visar att eleverna som övade mindfulness upplevde sig mindre påverkade av negativitet, och att de istället fick en ökad känsla av lugn, avkoppling och självacceptans, jämfört med till kontrollgruppen. De visade förbättringar i känsloreglering samt minskning av trötthet, värk och smärta. Sammantaget upplevde de en hög grad av tillfredsställelse av mindfulnessträningen.

Studie: The Impact of Meditation as a Cognitive-Behavioral Practice for Alternative High School Students
Doktorsavhandling om mindfulnessträning på högstadiet som visar att meditation hjälper utsatta elever till både psykosociala, kognitiva och beteendemässiga positiva förändringar.

Vetenskaplig artikel: Tai Chi and mindfulness-based stress reduction in a Boston Public Middle School
Denna artikel beskriver av ett kliniskt projekt som kombinerade Tai Chi med mindfulnessbaserad stressreducering för barn i mellanstadiet. Artikeln menar att projektet medförde en förbättring i välbefinnande, lugn, avslappning, självkännedom och självomhändertagande för barnen, samt att det gav dem bättre sömn och ett mindre reaktivt beteende.

Studie: The Effects of a Mindfulness-Based Education Program on Pre- and Early Adolescents’ Well-Being and Social and Emotional Competence
En studie som utvärderar effektiviteten i Mindfulness utbildning (ME) program för barn i årskurs 4-7. Resultaten visade signifikanta ökningar av optimism och sociala färdigheter hos barnen, samt en ökad självkännedom.

Utvärdering: Introducing Mindfulness to Adolescents in the Classroom
Detta är en utvärdering av skolans mindfulnessträning gjord av elever på en välrenommerad högstadieskola i England. Utvärderingen visar tydligt hur varje elev upplevde mindfulnessträningen och vilken effekt den gav på individnivå.

Vetenskaplig artikel: Mindfulness Youth – Current State of the Research
Artikeln sammanfattar aktuell forskning kring kontemplativa metoder för barn och ungdom. Den går igenom studier där mindfulness använts som en förebyggande eller hälsofrämjande insats, i skolbaserade program och i behandlingssammanhang.

Vetenskaplig artikel: Mindfulness-Based Approaches with Children and Adolescents: A Preliminary Rewiew of Current Research in a Emergent Field
En genomgång av aktuell forskning kring mindfulness-baserade metoder för barn och ungdomar. Studien menar att den aktuella forskningsbasen sammantaget ger stöd för möjligheten till mindfulness-baserade interventioner för barn och ungdomar.

Vetenskaplig artikel: Mindfulness Interventions with Youth: A Meta-Analysi
En metaanalys av publicerad litteratur och forskning kring mindfulness för barn och ungdom. Studien menar att mindfulness verkar vara en lovande och verkningsfull intervention för barn och ungdom.

Vetenskaplig artikel: Mindfulness for Children an Youth: A Review of the Literature with an Argument for Scholl-Based Implementation
En sammanställning av litteratur kring mindfulness i skolan. I artikeln undersöks användningen av mindfulnesstekniker i skolan. Artikeln menar att de potentiella fördelarna med att integrera mindfulness i skolan är betydande. Den menar att forskning fastslår att mindfulness kan ha en positiv inverkan på studieresultat, psykiskt välbefinnande, självkänsla och sociala färdigheter hos barn och ungdomar. Artikeln menar att det finns starka argument för att införa mindfulness i läroplanen. Det finns övertygande studier som visar att mindfulness förbättrar välbefinnandet för många av de skolelever som fått tillgång till mindfulness i skolan. Artikeln avslutas med att att säga att barn förtjänar att uppleva ett positivt liv och att samhället är skyldigt att förse dem med färdigheter och strategier för att hantera livets mer utmanande stunder. Mindfulness kan vara ett sätt att åstadkomma detta.

Vetenskaplig artikel: Mindfulness-Based Approaches for Children and Youth

Studie: The Effectiveness of Mindfulness Training for Children with ADHD and Mindful Parenting for their Parents
Studie som utvärderat effekten av ett åttaveckors träningsprogram i mindfuness för barn i åldern 8-12 med ADHD där föräldrarna även tränat uppmärksamhet under dessa åtta veckor. Man såg en signifikant minskning av ADHD-symtom hos både föräldrar och barn både på eftermätningarna och uppföljningsmätningarna. Man såg även en signifikant ökning av medveten närvaro och en signifikant minskning av stress och hos föräldrarna.

Studie: Mindfulness training för adolescents with externalizing disorder and their parents
Studie av mindfulness som behandlingsmetod för ungdomar med uppmärksamhet- och impulsivitetsproblem så som ADHD, uppförandestörningar och utåtagerande autism. Mindfulness lärdes ut till ungdomarna i gruppformat och parallellt fick även föräldrarna öva medvetenhetsträning. Medans kontrollgruppens ungdomar inte visade några förändringar rapporterade ungdomarna som tränade mindfulness väsentlig förbättring av personliga mål, hur de hanterade kritik och hur lyckliga de kände sig. Ungdomarna utförde dessutom bättre resultat på uppmärksamhetstester. Även föräldrarna rapporterade förbättring av ungdomarnas personliga mål, i deras utagerande- och uppmärksamhetsproblematik, i deras självkontroll och i relationen till andra. Förbättring bibehölls vid utvärderingen som gjordes 8 veckor efter mindfulnessträningen.

Studie: Mindfulness Meditation Training in Adults and Adolescents With ADHD

Studie av mindfulness som behandlingsmetod för ungdomar och vuxna med ADHD. Resultatet visar att majoriteten av deltagarna var mycket nöjda med utbildningen. De visade förbättringar i ADHD-symtom, uppmärksamhetstester, ångest och depressiva symtom.

Studie: Mindfulness-based stress reduction for the treatment of adolescent psychiatric outpatients: A randomized clinical trial.

Studie av ett program i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) för ungdomar i åldern 14-18 år med olika diagnoser i öppenvården på psykiatrisk mottagning. Jämfört med kontrollgruppen rapporterade ungdomarna som deltagit i MBSR minskade symptom av ångest, depression och somatisk ångest, och en ökad självkänsla och sömnkvalitet. De visade även en diagnostisk förbättring.

Studie: A Randomized Trial of Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Children: Promoting Mindful Attention to Enhance Social-Emotional Resiliency in Children

En studie i mindfulnessbaserad kognitiv terapi för barn i åldern 9-13 år. Resultaten visar att eleverna som fullföljde programmet visade färre uppmärksamhetsproblem än kontrollgruppen och att dessa förbättringar kvarstod även tre månader efter att projektet avslutats. Resultaten visade också betydande minskningar av ångestsymtom och beteendeproblem hos de barn som tidigare haft stora ångestproblem.

Studie: Breathing Awareness Meditation and LifeSkills Training Programs Influence Upon Ambulatory Blood Pressure and Sodium Excretion Among African American Adolescents
En studie som visar att mindfulnessmeditation och hälsoundervisning kan hjälpa ungdomar som löper ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdom och sänka blodtryck och minska risken för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdom.

Svenska studier kring mindfulness i skolan

TMR: läs mer på http://well-aware-ness.se/tmr/

Uppsats: Mindfulness – goda relationer i skolan – En studie om social relationer i klassrummet, Umeå universitet
Syftet med denna uppsats var att se om mindfulnessträning påverkat klassrumsklimatet och relationerna i skolan utifrån att belysa stress, koncentration och empati. Resultatet av undersökningen påvisade att mindfulnessträningen upplevdes som något positivt för alla tillfrågade. Eleverna tyckte att läraren hade blivit mycket lugnare och mer förstående vilket påverkade klimatet i klassrummet positivt. De tyckte att relationerna hade blivit mer familjära. Eleverna uppgav att de själva blivit lugnare och snällare både mot sig själv och andra. De gav uttryck för att de hade lärt sig att tänka snälla tankar och inte dömda varandra eller sig själva. De hade lärt sig strategier för att hantera stress och öka sin koncentration. De såg också en koppling mellan hur de kände inom sig och hur de betedde sig, samt hur de påverkade andra i sin omgivning. Lärarna upplevde att de själva blivit lugnare. De upplevde att det blivit lugnare i klassen och att barnen använde de verktyg som de lärt sig och att de alla hjälpte varandra med att hantera stress, koncentration och beteende i klassrummet. Lärarna tyckte de hade fått ett nytt gemensamt språk genom mindfulnessträningen vilket gjorde att kommunikationen i klassrummet radikalt förbättrats. Uppsatsens slutsats är att mindfulness är ett effektivt verktyg som kan användas för att minska stress, öka koncentration och skapa goda relationer i klassrummet.

Uppsats: Mindfulnessprogram för kompitensutveckling
En uppsats om pedagoger som genomgått ett åttaveckors mindfulnessprogram designat för skolan. Resultatet visar att samtliga pedagoger upplevde mindfulnessprogrammet som givande och att flertalet pedagoger tyckte sig uppleva betydelsefulla förändringar som bidragit till att bli bättre pedagoger. Bland annat genom att ha fått verktyg att vara mer mentalt närvarande i klassrummet vilket i sig bidragit till att de blivit mer lyhörda, mindre stressade och därmed kan uppmärksamma elevers individuella behov och agera utifrån det.

UppsatsMindfulness och Pedagoger och mindfulness – En kvalitativ intervjustudie om fem pedagogers egna uppfattningar om mindfulness påverkan i praktiken
En undersökning genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med pedagoger som använder sig av mindfulness. Studien visar att samtliga pedagoger upplever att mindfulness påverkat dem positivt, både som stressreducering och även i andra viktiga delar av deras arbete som fått dem att uppleva sig som bättre pedagoger.

Böcker kring Mindfulness i skolan på svenska

Mindfulness i skolan : hälsa och lärande bland barn och unga – Yvonne Terjestam
– Mindfulness i klassrummet : steg för steg – Peter Fowelin
– Sitta stilla som en groda- Mindfulnessövningar för barn 5-12 år (och deras föräldrar)
Håll balansen och må bra : mindfulness för barn och unga – Maja Öberg

Vill du ta del av mer forskning kring mindfulness?

Det forskas kring mindfulness över hela världen och nya rapporter kommer kontinuerligt ut. Mer forskning hittar du därför på http://www.mindfulexperience.org som ständigt uppdateras med den nyaste forskningen.  Mer forskning om mindfulness i skolan hittar du även på http://www.mindfulschools.org/about-mindfulness/research/