Mindfulness i skolan för bättre välmående och ökade akademiska resultat

En sammanställning av studier: Sitting-Meditation Interventions Among Youth: A Review of Treatment Efficacy
Denna sammanställning av studier baseras på 16 empiriska studier kring sittande meditation som behandling för barn och ungdomar (6-18 år). Studien fastslår att sittande meditation fungerar effektivt vid behandling av fysiologiska, psykosociala och beteendemässiga beteenden hos unga.

Vetenskaplig artikel: Integrating Mindfulness Training into K-12 Education: Fostering the Resilience of Teachers and Students
En artikel som sammanfattar 14 studier av skolor (sex studier på grundskolor och åtta studier på gymnasieskolor) där elever deltagit i  mindfulnessträning. Resultaten visar en rad kognitiva, sociala och psykologiska fördelar för eleverna. Dessa inkluderar förbättringar i arbetsminne, uppmärksamhet, akademiska färdigheter, sociala färdigheter, emotionell reglering och självkänsla, samt självrapporterade förbättringar i humör och minskad ångest, stress och trötthet.
Studie: Effectiveness of the Mindfulness in Schools Programme: non-randomised controlled feasibility study
Studie av elever i åldern 12-16 år som övat mindfulness i klassrummet. Resultatet visar att mindfulnessträningen gjorde att eleverna visade färre depressiva symtom, mindre stress och ökat välbefinnande.
Studie: Minding the Mind: The Effects and Potential of a School-Based Meditation Programme for Mental Health Promotion
En studie om ett mindfulnessprogram som utfördes på 31 katolska skolor i Australien. Resultaten visar att eleverna efter programmet hade en ökad förmåga till koncentration och att de upplevde en minskad stress och ilska. Resultaten visar även att mobbning minskat på skolorna.
En studie gjord på elever i fjärde och femte klass. Resultaten visar att de elever som deltog i mindfulnessträningen visade betydande förbättringar i funktionella färdigheter. Man kunde även se en betydande minskning av aggressionsproblem, sociala problem och ångest, jämfört med eleverna i kontrollgruppen.
En studie av elever med inlärningssvårigheter som deltagit i mindfulnessträning i skolan. Resultatet visar en signifikant förbättring hos eleverna i minskad ångest, förbättrade sociala färdigheter, och förbättrat studieresultat.
Studie: The Effectiveness of a School-Based Mindfulness Training
En interventionsstudie där forskarna utförde ett mindfulnessbaserat stressreducerings-program (MindfulKids) för att reducera upplevd stress och stressrelaterade beteenden. Barnen som deltog var mellan 8-12 år och utförde lärarledda mindfulnessövningar 2x/v (totalt 12 sessioner a 30min) under 6v. Resultaten visar att programmet reducerar stress och ökar välmående hos barnen. Detta enligt subjektiva utvärderingar av både barnen och föräldrarna. Dessutom verkade effekterna öka vid senare follow-up vilket är intressant då det visar på additiva effekter över tid med program likt dessa.
En studie på en flickskola med en medelålder på 17,4 år.  Resultatet visar att eleverna som övade mindfulness upplevde sig mindre påverkade av negativitet, och att de istället fick en ökad känsla av lugn, avkoppling och självacceptans, jämfört med till kontrollgruppen. De visade förbättringar i känsloreglering samt minskning av trötthet, värk och smärta. Sammantaget upplevde de en hög grad av tillfredsställelse av mindfulnessträningen.
Studie: The Impact of Meditation as a Cognitive-Behavioral Practice for Alternative High School Students
Doktorsavhandling om mindfulnessträning på högstadiet som visar att meditation hjälper utsatta elever till både psykosociala, kognitiva och beteendemässiga positiva förändringar.
Vetenskaplig artikel: Tai Chi and mindfulness-based stress reduction in a Boston Public Middle School
Denna artikel beskriver av ett kliniskt projekt som kombinerade Tai Chi med  mindfulnessbaserad stressreducering för barn i mellanstadiet. Artikeln menar att projektet medförde en förbättring i välbefinnande, lugn, avslappning, självkännedom och självomhändertagande för barnen, samt att det gav dem bättre sömn och ett mindre reaktivt beteende.
Studie: The Effects of a Mindfulness-Based Education Program on Pre- and Early Adolescents’ Well-Being and Social and Emotional Competence
En studie som utvärderar effektiviteten i Mindfulness utbildning (ME) program för barn i årskurs 4-7. Resultaten visade signifikanta ökningar av optimism och sociala färdigheter hos barnen, samt en ökad självkännedom.
Utvärdering: Introducing Mindfulness to Adolescents in the Classroom
Detta är en utvärdering av skolans mindfulnessträning gjord av elever på en välrenommerad högstadieskola i England. Utvärderingen visar tydligt hur varje elev upplevde mindfulnessträningen och vilken effekt den gav på individnivå.
Vetenskaplig artikel: Mindfulness for Children an Youth: A Review of the Literature with an Argument for Scholl-Based Implementation
En sammanställning av litteratur kring mindfulness i skolan. I artikeln undersöks användningen av mindfulnesstekniker i skolan. Artikeln menar att de potentiella fördelarna med att integrera mindfulness i skolan är betydande. Den menar att forskning fastslår att mindfulness kan ha en positiv inverkan på studieresultat, psykiskt välbefinnande, självkänsla och sociala färdigheter hos barn och ungdomar. Artikeln menar att det finns starka argument för att införa mindfulness i läroplanen. Det finns övertygande studier som visar att mindfulness förbättrar välbefinnandet för många av de skolelever som fått tillgång till mindfulness i skolan. Artikeln avslutas med att att säga att barn förtjänar att uppleva ett positivt liv och att samhället är skyldigt att förse dem med färdigheter och strategier för att hantera livets mer utmanande stunder. Mindfulness kan vara ett sätt att åstadkomma detta.