Appen: Mindful Eating Journal

Om Appen: Journal for Mindful Eating
Så fungerar appen
Om de fyra anledningarna till att vi väljer att äta
– Hunger
– Ätande av vana
– Ätande av sociala orsaker
– Kompensatoriskt ätande
Ofta finns det flera olika anledningar till att vi väljer att äta en vald måltid

11

Appen Mindful Eating Journal hjälper dig att medvetandegöra ditt eget ätande och ger dig en djupare förståelse om varför du äter som du gör. När du blir medveten om vilka de egentliga anledningarna till ditt ätande är, blir det lättare att förstå ditt ätbeteende och förändra det i den riktning som du vill.

Den viktigaste funktionen med Appen Mindful Eating Journal är att den får dig att stanna upp och tänka efter varför du äter vid varje tillfälle som du stoppar något i munnen. Genom att använda dig av Appen varje gång du äter kommer du att äta mer medvetet, och du kommer aktivt att välja bort småätande och överätande.

En annan viktig funktion med Appen är att den ökar din förståelse om varför du äter genom Appens tydliga sammanfattningar och diagram. Dessa tydliggör, på ett pedagogiskt och enkelt sätt, vilka anledningar som styr ditt ätande och hur dessa anledningar förändras när du börjar äta mer medvetet.

Appen är en utvecklad form av den Dagbok för medvetet ätande som du finner längst bak i boken Mindful eating – Lyssna på din kropp och ta kontroll över ditt ätande.

Se filmen som förklarar appen

 Så fungerar appen:
1. Vid varje tillfälle som du äter något fyller du i tidpunkt, beskriver kortfattat vad du åt och markerar anledningen eller anledningarna till varför du valde att äta. Du väljer mellan följande fyra anledningar till vad som styrde ditt ätande:
– Hunger
– Ätande av vana
– Ätande av sociala orsaker
– Kompensatoriskt ätande
Fokus ligger på varför du åt snarare än på vad du åt.

2. Se en sammanställning, dag för dag, över de tillfällen du ätit och vilka anledningar som styrt ditt ätande.

3. Se statistik över de anledningar som styrt ditt ätande. Håll telefonen i porträttläge för att se statistiken procentuellt, och i landskapsläge för att se statistiken som diagram.

All data sparas i molnet vilket innebär att du, vid byte till ny mobil, kan synkronisera din journal till din nya mobil. Appen finns både som svenskspråkig och som engelskspråkig version.
Läs mer om appen här

Om de fyra anledningarna till att vi väljer att äta 

Hunger
Vilket betyder: Jag åt för att tillfredsställa mitt kroppsliga behov, jag kände hunger. 

Hunger kan kännas rent kroppsligt, exempelvis som en tomhet i magen. Hunger kan för vissa personer också kännas som en trötthet eller irritation på grund av lågt blodsocker. Andra kan uppleva att de får svårt att koncentrera sig och tänka klart när de är hungriga, eller tvärtom att de känner sig uppjagade och har svårt att slappna av. Känslan av hunger är individuell och du behöver ta reda på hur hunger känns för dig i din kropp.

Ätande av vana
Vilket betyder: Jag åt på grund av att det är en vana att äta den här sortens mat i den här situationen. 

Många av oss äter frukost av vana. Du är kanske egentligen inte speciellt hungrig vid frukosten, men du äter frukost ändå eftersom du lärt dig att man skall äta frukost varje morgon. Frukosten blir då en sorts vanenätande. Ätande av vana kan också vara att du äter något speciellt i en speciell situation. Kanske äter du alltid popcorn när du är på bio, chips i soffan framför TV:n på fredagarna eller fredagsfika på jobbet?

Ätande av sociala orsaker
Vilket betyder: Jag åt eftersom jag blev bjuden på något ätbart eller eftersom ätandet var en sorts aktivitet som jag gjorde tillsammans med andra. 

Många av oss väljer att fika på våra arbetsplatser som ett sätt att umgås med våra arbetskamrater. Socialt ätande är all typ av ätande där ätandet är en aktivitet som du gör tillsammans med andra människor. Kanske har du vänner som du brukar umgås med genom att äta tillsammans? Kanske träffas ni fikar tillsammans eller lagar mat ihop? Kanske brukar du och din respektive äta extra god mat eller godsaker tillsammans när ni skall umgås och mysa lite extra.

Kompensatoriskt ätande
Vilket betyder: Jag åt för att tillfredsställa mitt känslomässiga eller impulsmässiga behov.
Som kompensatoriskt ätande räknas allt ätande som inte faller in under de andra tre kategorierna. Begreppet myntades ursprungligen av socionomen och forskaren
 Lisbeth Stahre som tagit fram Stahremetodenen forskningsbeprövad KBT-behandling mot övervikt och fetma.
Exempel på kompensatoriskt ätande är ätande som du gör för att:

 • du känner dig uttråkad
 • du försöker trösta dig själv
 • du vill ta en paus från jobbet och väljer att fika för att ha en anledning till att ta rast
 • du känner dig stressad
 • du känner dig nervös
 • du vill ha något att göra när du tittar på film
 • du är glad eller vill fira något
 • det blev mat över efter festen som du äter samtidigt som du diskar, du äter den bara för att den finns där framför dig
 • du äter dig övermätt medans du har chansen eftersom du tycker att känslan av hunger är obehaglig
 • etc.

Ofta finns det flera olika anledningar till att vi väljer att äta en vald måltid 
Gränserna mellan de olika anledningarna till varför vi äter är inte alltid knivskarpa. Socialt ätande kan till exempel leda till kompensatoriskt ätande. Det är stor skillnad mellan att smaka lite på den uppdukade buffén för att vara social och att ta en stor tallrik med lite av allting bara för man blir bjuden trots att man egentligen inte är hungrig. Att överäta vid sociala sammanhang räknas som kompensatoriskt ätande. Den sociala situationen används då som skäl till att man väljer att överäta, men det egentliga skälet till att man äter är av någon annan anledning. Det kan exempelvis vara så att man äter för att man är uttråkad och vill sysselsätta sig med något.

Vid många tillfällen är det flera av de ovanstående anledningarna som avgör att vi väljer att äta. Det kan exempelvis vara så att du väljer att äta pizza till lunch dels för att det är en vana för dig att äta det och dels för att du är hungrig. Kanske äter du också pizzan för att du haft en stressig förmiddag och vill äta något som du tycker är gott för att slappna av lite. I så fall räknas det också som kompensatoriskt ätande. Kanske finns det tillfällen då du börjar att äta på grund av att du känner hunger och inte avslutar måltiden när du är mätt, utan tar en extra portion bara för att det finns en massa mat kvar. I så fall kryssar du både i rutan för hunger och rutan för kompensationsätande.

Något som är viktigt att komma ihåg när du bokför varför du äter är att ingen av anledningarna är mer fel eller mer rätt än de andra. Du för dagbok för att bli medveten om hur du äter. Sedan är det upp till dig själv att avgöra om du vill fortsätta att äta på samma sätt eller om du vill förändra ditt ätande på ett sätt som du önskar. Strategier för att förändra ditt ätande hittar du i boken  Mindful eating – Lyssna på din kropp och ta kontroll över ditt ätande.

11

 

About the App: Mindful Eating Journal

The purpose of the app Mindful Eating Journal is to assist you in becoming aware, and to generate a deeper understanding of why you eat the way you do. When you become conscious of your true reasons for eating, you will also find it easier to fully understand your eating behaviors and change them in a direction of your choice.

The most important function of the app Mindful Eating Journal is to motivate you to stop for a moment and ask yourself why you eat, every time you put something in your mouth. As a result of using the app every time you eat, you will soon find yourself eating more mindfully, and actively avoid unnecessary snacking and overeating.

Another important benefit of this app is its clear and accessible summaries and diagrams, which help you better understand your reasons for eating. In a pedagogical and easy manner, the summaries and visuals illustrate your reasons for eating, and how the reasons change as you start to eat more mindfully.

This app is a developed version of the Mindful Eating Journal, which is to be found at the end of the book  Mindful eating – Listen to your body and take charge of your eating habits.

About why we choose to eat: the four reasons:

Hunger
Which means: I ate to satisfy my bodily need, I felt hunger.
Hunger may be felt as a physical sensation, such as a feeling of emptiness of the stomach. For some people, however, hunger makes itself known as tiredness or irritation, due to low blood sugar. Other people may feel that they have trouble concentrating and thinking clearly when they are hungry, or perhaps the opposite – that they are wound up and have difficulties relaxing. The sensation of hunger is individual and you need to figure out in what way hunger manifests itself to you, in your experience and body.

Out of habit
Which means: I ate because I am in the habit of eating this type of food in this particular situation.
Many of us eat breakfast out of habit. Perhaps you are not really all that hungry at breakfast time, but you eat anyway because you have learned that you should have breakfast every morning. Eating breakfast could therefore serve as an example of habitual eating. You are eating out of habit when you choose to eat something particular in a certain given situation. Perhaps you always eat popcorn when you are at the movies, or eat chips on Fridays when you are on the couch watching TV, or eat something sweet during coffee break at work on Fridays?

Social motivations
Which means: I ate because I was offered something edible, or because eating was an activity that I shared with others.
Many of us choose to take coffee breaks at our workplaces, as a way of socializing with our colleagues. Socially motivated eating is a form of eating and activity that you share with other people. Perhaps you have friends that you socialize with by way of eating together? Perhaps you meet up for coffee and snacks, or cook together? Perhaps you and your partner treat yourselves to particularly good food, or something sweet, to make it extra special when you get together?

Compensatory purposes
Which means: I ate to satisfy my emotional need or impulsive urge.
(Lisbeth Stahre 2002) 
All eating that does not fit under the above three reasons is viewed as compensatory eating. The below list gives a few examples of compensatory reasons for eating:

 • you feel bored
 • you want to comfort yourself
 • you want to take a break from work and use coffee break and snacks as an excuse to get away for a moment
 • you feel stressed
 • you feel nervous
 • you want to have something to do while you watch a movie
 • you are happy, or you want to celebrate something
 • there were leftovers from the party, which you are eating while doing the dishes – just because they are there
 • you overfill yourself while you have the chance, because you think the sensation of hunger is unpleasant
 • e.t.c.

Oftentimes there is more than one reason for why we choose to eat a certain meal
On many occasions you may find that several of the reasons listed above apply to why you choose to eat. For example, you may have chosen to eat a pizza for lunch, partly because you are in the habit of doing so, and partly because you are hungry. In addition, perhaps you eat the pizza also because you had a stressful morning, and you want to eat something you know you like, to give you a sense of comfort. If that is the case, your reason for eating is also compensatory.

Perhaps there are occasions when you start eating because you are hungry, and do not stop when you are full. Instead you serve yourself an extra portion, simply because there is food left. In that case you should check the box for both hunger and compensatory eating.

When you register your reasons for why you choose to eat, it is important to remember that none of the reasons given are more correct than the other. You keep your diary as an aid, to help you become aware of your eating habits. It is entirely up to you if you want to continue to eat in the same way, or if you wish to change your eating habits in a direction of your choice.

See the instructional video for the app

To achieve a deeper understanding of your various reasons for eating, and the tools to change your eating behaviors in a direction of your choice, you are encouraged to read the book Mindful eating – Listen to your body and take charge of your eating habits.